חותם 4

הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד​

הון ועושר בביתו כבוד וטוב הבורא לו ולבני ביתו. הוא המרים מעפר דל ישימך כעם מדושני עונג להתענג מטובו בארץ. ברכת יהוה היא תעשיר. ויקוים האמור ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו יהוה אמן נצח סלה ועד.

יהוה

ייי
בברכת הכהנים
חתך
משפיע לכל חי רצון
פאי
משפיע לכל חי רצון
סאל
משפיע לכל חי רצון
אלד
ולא תשלוט בו עין רעה
והו
שלא לעולם חצי תאותו בידיו ויראה בשלמות מעשיו

צחצח"יה

יא"ר
ברכת הכהן הגדול

הבהב"יה

בטוב"ו
המחדש בטובו

תחסס"יה

מרג"ש
מביא ההרגש וההשתוקקות למעשיו

הו"ה הי"ה

הא"ל
חתם שמו בקרבו לשמירה ולהצלחה