הגדרות:

תקנון לימודים זה מסדיר את מסגרת הלימודים במרכז נופך המכון לחקר ולימוד הקבלה להלן “המכללה”

והוא נועד להבהיר את זכויות הסטודנטים וחובותיהם בכל הנוגע ללימודיהם במרכז נופך.

התקנון אושר ע”י על ידי מנהלי מרכז נופך ומשרד עו”ד יונגר ושות.

כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר ,מתייחס גם לנקבה.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס ,בכל עת ,שינויים בתקנון זה ,מבלי למסור על כך

הודעות אישיות לסטודנטים.

הודעות על שינויים בתקנון זה יתפרסמו באתר מרכז נופך merkaz-nofach.co.il

הגדרת סטודנט:

סטודנט במכללה יהיה ,כל מי שנרשם והורשה להמשיך בלימודיו על פי נוהלי המכללה וכללי תוכניות הלימודים בה ,לרבות רישום לקורסים ותשלום שכר לימוד כנדרש.

תקופת הלימודים תהיה לפי הגדרת הסילבוס שקיבל הסטודנט ואו הסילבוס המפורסם באתר המכללה.

לפני תחילת כל קורס או סדנה במכללה, יובא לידיעת הסטודנט:

סילבוס הקורס הכולל את מטרות הקורס ,דרישות הקדם,  אם תהיינה, כמו גם רשימת הנושאים וספרי

הלימוד. שעות הלימוד, מיקום הלימוד ומחיר הקורס המלא.

משך שעת הוראה אקדמית במכללה הוא 45 דקות ,כאשר תחילת כל שיעור בשעה עגולה.

ההפסקות בין השיעורים יקבעו על ידי המרצה בכל קורס ובהתאמה למשך הלימוד באותו יום.

אם לא פורסמה הודעה על ביטול שיעור על ידי צוות המכללה ,ימתינו הסטודנטים למרצה

בכיתה  15דקות לפחות לפני תחילת השיעור.

הוראות כלליות:

כל סטודנט יהיה חייב לעדכן ,לפני תחילת  הלימודים ,את פרטיו האישיים ,חובה :כתובת ,מספר טלפון,

דוא”ל, מספר תעודת זהות, ופרטי תשלום. כמו גם חתימה על טופס ההרשמה.

כל הודעה שתשלח בדואר אלקטרוני ואו אס-אם-אס ואו הודעת וואטסאפ לכתובת הסטודנט המופיעה במערכת ,תחשב כאילו התקבלה על ידו.

פרטים מזהים של סטודנט ,לרבות מספרי טלפון וכתובת דואר אלקטרוני ,הינם פרטים אישיים

ולא ימסרו לכל גורם שהוא אלא אם כן הוא זכאי לקבלו על פי דין או שהסטודנט אישר בכתב

למסור לו פרטים אלו.

כללי התנהגות:

צוות נופך רשאי לבקש מבאי המכללה הצגת תעודה מזהה ו/או בדיקת חפצים  אישיים ויש למלא את בקשתם.

יש לשמור על השקט בכל תחומי המכללה.

יש לשמור על ניקיונם ושלמותם של חדרי הלימוד וסביבת המכללה.

הנוכחות במכללה תהיה בלבוש הולם.

יש להישמע להוראות צוות המכללה.

כל פנייה ,בעל פה או בכתב ,לצוות המכללה ,תעשנה בשפה ראויה ומכובדת.

אין לאחר לשיעורים .מרצה רשאי שלא לאפשר לסטודנטים מאחרים להיכנס לשיעור.

איחור או אי השתתפות בשיעור  ללא סיבה מוצדקת ,ייחשבו כחיסור ואין חובת המכללה להשלימו.

השימוש בטלפונים סלולאריים ובמיוחד בחדרי הלימוד בעת קיום שיעורים אסור.

העישון אסור בכל רחבי המכללה ,למעט באזורים שהוקצו וסומנו לכך.

יש לשמור על רכוש המכללה ,שלמותו וניקיונו.

העתקה ו/או שימוש ,למעט שימוש לצרכי לימוד עצמי ,בחומרי הלימוד, חוברות, מידע מהאתר, ספרי לימוד, דפי חלוקה, הקלטות שיאושרו מעת לעת, ואו בכל מידע, הקלטה, ללא אישור המרצה    המכללה ,בכתב ובצירוף חותמת החברה והמנכ”ל,הינם הפרה של חוק זכויות היוצרים ועלולים גם להוות עבירה פלילית.

אין לצלם או להקליט מרצה ,בין במהלך שיעור ובין במהלך פגישה אישית ,ללא אישורו המפורש. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשחרר ולהוציא מתוכנית הלימוד , סטודנט שיפר כללים אלו. ללא אזהרה.

בכל קורסי המכללה אין צורך בידע קודם ואין הכרה בלימודים קודמים כלשהם, לא במחיר הקורסים ולא במספר שעות הלימוד. אין פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים.

הפסקת לימודים וחידושם

הפסקת לימודים  -פרושה הפסקה יזומה ע”י סטודנט .הפסקת לימודים אינה כוללת הרחקה

מלימודים מסיבות אקדמיות או עקב החלטת הנהלת המכללה. סטודנט ,המבקש להפסיק את לימודיו ,חייב להודיע על כך בכתב ולפרט את הסיבות להפסקה.

סטודנט שסיים את הליכי הרישום והקבלה למכללה ומבקש שיעור או קורס חוזר, חייב להגיש זאת בכתב. הבקשה תידון על ידי צוות הנהלת המכללה. במידה ויתקבל אישור בכתב מצוות ההנהלה המאשר זאת, יוכל הסטודנט להצרף שוב לשיעור ואו לקורס על בסיס מקום פנוי בלבד.

סטודנט לא יוכל לחדש את לימודיו מיוזמתו ,אם הורחק מהלימודים מסיבות אקדמיות, סטודנט שיפסיק לימודיו במהלך הקורס ,יהיה חייב בתשלום מלוא שכר הלימוד.

מדיניות ביטולים :

פתיחת כל קורס ואו סדנא, מותנית בכמות מינימאלית של נרשמים. הכמות המינימלית תקבע לפי החלטת המכללה בהתאמה למחיר ומשך הקורס. המכללה לא מחויבת לפתוח קורס ואו סדנא במידה ולא נרשמו מספיק סטודנטים עד לשיעור השני באותו קורס/סדנא. כל סכום ששולם עד למועד זה על ידי הסטודנטים יוחזר בניכיון הספרים והשיעורים שהתבצעו בפועל.

זכות לביטול קורס:

זכות הביטול תהיה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או קבלת מייל אישור על כך, על פי המאוחר, ובלבד שתתקבל לפחות 14 ימי עסקים לפני תחילת הקורס או שני ימי עסקים לפני תחילת הקורס (אם נרשם הסטודנט  טלפונית). במידה ויצרה הסטודנט לבטל את הקורס לאחר התחלתו ועד תחילת השיעור השני, עלות הביטול תהיה 10% מעלות הקורס, במידה וירצה לבטל את הקורס לאחר תחילת השיעור השני, עלות הביטול תהיה 50% מערך הקורס. צרכן עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש יוכלו לבטל העסקה הטלפונית תוך 4 חודשים מקבלת מסמך זה, ובכפוף להוכחות על פי חוק ולתשלום עלות השיעורים אשר נכח בהם. כפוף למדיניות הרכישות והביטולים של המרכז באתר  https://www.merkaz-nofach.co.il,