ספר על האלימה (כרך א’)

 (כרך א’) ביאורים אודות כתבי הרמ”ק